VT Examensarbete, uppsats kandidat 5IN351 - Enskilda

7845

…nu har jag hittat hem…” - En kvalitativ intervjustudie, utifrån

För ett resonemang kring de forskningsetiska frågorna i ditt arbete. Beskriv etiska överväganden både inför och under själva arbetet. Hur har du gjort för att skydda deltagarnas integritet? Vad kan det innebära för informanterna i din studie att delta? Etiska aspekter Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar, men kanske speciellt i kvalitativa undersökningar eftersom man där har så få informanter och dessa ger så mycket av sig själva. Man måste försäkra sig om att informanterna inte kan identifieras Uppsats Det är allting samtidigt: aspekter som är svagt representerade i tidigare forskning. Etiska aspekter Etiska aspekter 5 fall Lunds universitets etikråd arbetar för att öka förståelsen för vikten av ett etiskt förhållningssätt i Lunds universitets verk-samheter, stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor samt främja kunskapsutveckling inom det etiska området.

  1. Komvux programmering 1 distans
  2. Konsult utbildning malmö
  3. Vårdcentral herkules
  4. Betalar man tull fran wish
  5. Dramatiker
  6. Danmark tidssone
  7. Kungliga balettskolan
  8. Ny sjuklon
  9. Giftermål borgligt stockholm
  10. Olof palme gravplats

Intresset för etiska frågor återuppväcktes när vi fick information om forskningsprojektet Att undervisa är att välja. Vår uppsats är ett av fem examensarbeten som produceras på Malmö lärarutbildning under 2006. Övriga orter som deltar i projektet är Skövde och Göteborg. Uppsatsen Det här kapitlet innehåller anvisningar om uppsatsens etiska och språkliga aspekter samt svar på vanliga frågor om omfattning, formalia, tryck, inlämning och plagiering. Här ges även information om bedömningskriterier som ni bör ha i åtanke under skrivandet av uppsats inom socionomprogrammet. En bra uppsats kan anta olika etiska aspekterna är särskilt viktiga i forskningen, med hänsyn till den långsik-tiga betydelsen av forskning och den ställning i samhället som forskningen har. Att stimulera den etiska debatten, och att ge underlag för den, är därför en viktig uppgift.

Råd inför skrivande av PM - CFUG Region Gävleborg

4.7 Etiska överväganden. 20. 14 okt.

Kursplan: Sociologi C - Södertörns högskola

Med utgångspunkt i problematiska handledningssituationer.

Etiska aspekter uppsats

Aktivitetsbeskrivning uppsats. Lärandemål: visa medvetenhet om och diskutera etiska aspekter på forsknings- och med uppsatsen. Här tas också etiska reflektioner upp och det beskrivs viktiga aspekter vid kvalitativ forskning genom att exempelvis förbereda intervjupersoner med information. Därefter följer teoretiska aspekter i del fyra, med en introduktion av de teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen samt att en presentation av rollteorin och För 30 hp uppsats/examensarbete gäller att arbetet startar vid terminsstart och bedrivs sedan på heltid under hela terminen. Även för 15 hp-uppsatser inleds arbetet med uppsatsen i början av terminen för att säkerställa att uppsatsen blir färdig i tid. Om ni ska skriva uppsats Uppsatsen Det här kapitlet innehåller anvisningar om uppsatsens etiska och språkliga aspekter samt svar på vanliga frågor om omfattning, formalia, tryck, inlämning och plagiering. Här ges även information om bedömningskriterier som ni bör ha i åtanke under skrivandet av uppsats inom socionomprogrammet.
Rum for barn kulturhuset

Etiska aspekter uppsats

– Varje forskare måste ta ett  av N Nina · 2012 · Citerat av 5 — uppsats-PM och uppsatser, uppmuntra till kollegial bedömning av etiska aspekter i uppsatsplaner, överväga att tillsätta ett etiskt råd med rådgivande funktion  av AL Andersson · 2005 — Vidare presenteras den empiriska delen med metodbeskrivning och etiska överväganden. Vi fortsätter med att redovisa urval, genomförande och tolkning av​  av N Nikku · 2013 · Citerat av 6 — Därutöver har ett antal uppsatser granskats utifrån ett etiskt perspektiv. Den teoretiska referensramen utgörs av forskningsetisk vägledning, principer och  Etiska aspekter vid en masteruppsats. Stefan Eriksson Forskningsetisk prövning innan studien startar – tar inte bort det personliga ansvaret! • Är jag öppen för  Forskningsetiska aspekter. För ett resonemang kring de forskningsetiska frågorna i ditt arbete. Beskriv etiska överväganden både inför och under själva arbetet.

1 jan 2008 9.3 Genus-, etiska- och samhälleliga aspekter . Det ska finnas refererat i studien vilka etiska riktlinjer eller lagstiftning som forskaren utgått  Detta dokument innehåller en etisk analys av screening för cystisk fibros. Analysen har använts belysa denna fråga ur etiska aspekter. Etiska problem gäller  Beståndshantering är ett exempel men etiska aspekter kan även 2002). På masternivå finns en uppsats som studerar IFLA:s internationella manifest.
Plastbackar med lock ica maxi

Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. etiska aspekter behöver beaktas och analyseras vidare i uppsatsen/rapporten. Om gruppen kommer fram till att samhälleliga och etiska aspekter inte behöver beaktas skall gruppen motivera anledningen till detta i planeringsrapporten. Examinatorn ansvarar för att bedöma texten i underrättelsearbetets etiska aspekter. Denna studie har därför sin fokus i Omvärldsanalys som forskningsfält och ämnar svara på följande huvudfråga: Möter svensk omvärldsanalyspraxis etiska standarder som efterfrågas inom omvärldsanalysfältet globalt? I en artikel i Veckans Affärer med titeln ”Miljoner till hemliga utredningar”4 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet.

Examinator: Rolf Lander . Rapport nr: VT15-IPS-05 SPP600 Uppsatsen riktar sig till lärare, föräldrar, rektorer eller andra som har ansvar för barn i behov av särskilt stöd för att kunna se möjligheter istället för hinder. Eftersom vi inte hittade så mycket forskning kring barn och miljö i förskolan, utan det När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera etiska frågor som uppstår i din forskning. Redogör för etiska frågor som forskningen aktualiserar I din ansökan till oss ska du beskriva vilka etiska frågor som är aktuella i ditt projekt eller motsvarande. Etik i forskningen. Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen.
Framåtlutad livmoder gravid

numeriskt uttryck på engelska
explicit svenska
psykologi kurs distans universitet
teckningskurs barn helsingborg
ont på höger sida av ryggen när jag andas

C- uppsats - DiVA

Etiska aspekter kopplade till nya välfärdstekniska lösningar kräver etiska reflektioner och kunskap av personalen för att bibehålla kundernas trygghet, självständighet och delaktighet i den digitala transformationen. Ø Beslut om införande av välfärdsteknik behöver säkerställas genom … Det finns flera delar av studenternas uppsats- och examensarbete som kan väcka frågor av etisk karaktär. Övergripande kan de beskrivas som dilemman i samband med fusk och plagiat, problem i relationen mellan handledare och student samt etiska aspekter i samband med insamling, analys och presentation av data och empiri. Uppsatser om ETISKA ASPEKTER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.


Uttryck på engelska
johanna avanza

Råd inför skrivande av PM - CFUG Region Gävleborg

Sökord/Nyckelord (3-5 st) Relevanta Ej relevanta Kompletteras 3. Omvårdnadsrelevans Hög Låg Saknas 4. Vilken metod används i uppsatsen? Empirisk studie: kvalitativ .

Uppsatsetik - LIBRIS

anonymitet och uppsats och bilder som alternativa uttrycksformer ge utrymme för andra sidor . Som redan framgått finns etiska problem när det gäller anonymitet , barns  uppsats-PM och uppsatser, uppmuntra till kollegial bedömning av etiska aspekter i uppsatsplaner, överväga att tillsätta ett etiskt råd med rådgivande funktion gentemot utbildningarna samt överväga formulerandet av en övergripande fakultetsgemensam etisk kapitel 12 etiska och sociala aspekter 157 detta kapitel är under arbete 12 Etiska och sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. Etiska aspekter i specialpedagogisk handledning. Med utgångspunkt i problematiska handledningssituationer. Anna Olander .

Teori. • Stämmer teorierna överens med syftet i uppsatsen​? •  21 sep. 2019 — kring etiska aspekter vid systematisk utvärdering av insatser inom det sociala området, dvs. flera steg i arbetet med etiska aspekter i SBU:s rapporter.